جزییات مناقصه و مزایده

خرید فوم آتش نشانی - ساخت داخل

مناقصه

98/141

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید فوم آتش نشانی - ساخت داخل

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید فوم آتش نشانی - ساخت داخل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 221.59 bd1a6d8e-6822-4ec9-952d-a52206e16527.pdf
آگهی سایت 105.50 ededa30d-c5d9-46bc-8019-149c512cc0df.doc