جزییات مناقصه و مزایده

عملیات پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستمهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست پالایشگاه چهارم

مناقصه

98/4076

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

عملیات پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستمهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست پالایشگاه چهارم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

عملیات پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستمهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست  پالایشگاه چهارم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 103.00 59b85953-42c1-4471-ad3d-f91ecad1de26.pdf
آگهی روزنامه 279.00 11b74c5b-6dbc-495a-8808-a9a7dd78294b.doc
ارزیابی کیفی 1770.94 bdf856fe-8859-4cd5-9fe1-966fd6b1688a.pdf
آگهی سایت 533.01 8a855429-e665-46c4-a414-1d258e0355e1.pdf