جزییات مناقصه و مزایده

THERMO CAM "NEC JAPAN

مناقصه

98/165

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

THERMO CAM "NEC JAPAN

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

THERMO CAM                       "NEC JAPAN             

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 72.69 6b8a1432-2b61-44af-b3ff-9ebd9b9bf985.docx
آگهی سایت 81.50 3a464008-e23c-4b15-9279-5c5ff602de77.doc