جزییات مناقصه و مزایده

"ROSEMOUNT" TANK GAUGING SYSTEM

مناقصه

98/147

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

"ROSEMOUNT" TANK GAUGING SYSTEM

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

  "ROSEMOUNT"   TANK GAUGING SYSTEM

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 78.97 bb8d343b-6b49-467d-96b1-f3440334358f.docx
آگهی سایت 82.00 6c9fd56b-0454-4fa4-a667-303ec1b61a20.doc