جزییات مناقصه و مزایده

بارگیری، حمل و تصفیه و فرآوری Spent Causticپالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/4073tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

بارگیری، حمل و تصفیه و فرآوری Spent Causticپالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

بارگیری، حمل و تصفیه و فرآوری Spent Causticپالایشگاه چهارم  مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 247.61 871b825d-67bd-45f4-9cd7-57abb648569b.pdf
ارزیابی کیفی 1011.75 cb283a15-1b31-4979-b7b2-b0d7b52c11c8.pdf
آگهی روزنامه 277.00 ffddddba-316f-45fa-930a-03277b09d0de.doc
آگهی سایت 517.28 b26a45b9-3c9d-4d2e-b0af-d4099a5ae7af.pdf