جزییات مناقصه و مزایده

خدمات کارگاه مرکزی و پشتیبانی تعمیرات اساسی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/852

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات کارگاه مرکزی و پشتیبانی تعمیرات اساسی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

 خدمات کارگاه مرکزی و پشتیبانی تعمیرات اساسی  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 1482.53 c442abed-cb92-4aba-bdec-5ec83009d618.pdf
آگهی روزنامه 272.50 e4a599ab-211f-4e28-9943-01c7d470ec1a.doc