جزییات مناقصه و مزایده

بارگیری، حمل و تصفیه و فرآوری Spent Caustic پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/4073

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

بارگیری، حمل و تصفیه و فرآوری Spent Caustic پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

بارگیری، حمل و تصفیه و فرآوری Spent Caustic پالایشگاه چهارم  مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 247.61 fda7c7db-f48d-43b6-b072-1afda87ef907.pdf
آگهی روزنامه 277.50 9ef24c81-4024-4efb-83d3-66f760db3e2d.doc
ارزیابی کیفی 1011.75 8fd95218-4182-42b8-b292-176a2e7f3416.pdf
آگهی سایت 517.31 8a9e4b9e-428c-41b1-b337-f248dd4f5dcc.pdf