جزییات مناقصه و مزایده

عملیات حفظ، نگهداری و تعمیرات در بخشهای مختلف ساختمانی، برقی، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات مکانیکی پالایشگاه دوم

مناقصه

98/2066

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

عملیات حفظ، نگهداری و تعمیرات در بخشهای مختلف ساختمانی، برقی، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات مکانیکی پالایشگاه دوم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

 عملیات حفظ، نگهداری و تعمیرات در بخشهای مختلف ساختمانی، برقی، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات مکانیکی پالایشگاه دوم

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 1586.16 6d36f417-b443-45ba-bcec-c2e0db458961.pdf
آگهی سایت 771.21 2e5270e2-220b-41ca-8405-506fd9c561cd.pdf
آگهی روزنامه 134.50 bb92a974-9c26-46ac-8ef1-9ec82f2590e3.doc