جزییات مناقصه و مزایده

اجرای خط کنار گذر تانک ذخیره گوگرد مذاب پالایشگاه سوم

مناقصه

98/3059

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

اجرای خط کنار گذر تانک ذخیره گوگرد مذاب پالایشگاه سوم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

 اجرای خط کنار گذر تانک ذخیره گوگرد مذاب پالایشگاه سوم

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 2649.66 b870d052-9673-475e-a933-bfe4098903f4.pdf
آگهی روزنامه 272.50 93118c86-380d-4191-a27a-20d20705e5a3.doc
آگهی سایت 436.50 e7ec71a9-e773-418a-b51a-ca97dee4be5d.DOC