جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات کمپ‌های مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/848

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات کمپ‌های مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات کمپ‌های مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 41.87 85e7f69f-80ae-4137-bf7b-8a69e9c4ef09.pdf
آگهی سایت 655.14 e360f625-1c8d-4bbd-bfbb-d789937ea30c.pdf