جزییات مناقصه و مزایده

ANTI –FOAM SAG 7133

مناقصه

98/054

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ANTI –FOAM SAG 7133

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ANTI –FOAM SAG 7133

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 227.11 70a5de64-7e35-4476-a391-343aa2b960a9.pdf
آگهی سایت 91.50 fd416474-bb9c-4588-a210-f7bd5e9e6da9.doc