جزییات مناقصه و مزایده

P/F:DISOLVE OXYGEN ANALYZER"EMERSON"

مناقصه

98/15R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

P/F:DISOLVE OXYGEN ANALYZER"EMERSON"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

P/F:DISOLVE OXYGEN ANALYZER"EMERSON"