جزییات مناقصه و مزایده

تامین وراهبری سرویس های ایاب و ذهاب شهرکهای مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/836

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تامین وراهبری سرویس های ایاب و ذهاب شهرکهای مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تامین وراهبری سرویس های ایاب و ذهاب شهرکهای مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی