جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه چهارم

مناقصه

98/4072

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه چهارم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه چهارم

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 488.82 beff00fb-e82f-45d7-9667-dec95f8f1d0a.pdf
ارزیابی کیفی 1198.43 3af2c22d-ce32-4608-b34e-6f4b9599fc97.pdf
آگهی روزنامه 65.43 e6aafc49-95c5-4362-82b5-c35df35448ae.pdf
گزارش شناخت 99.53 31465412-c78c-43c8-b51e-48b0e04425ad.pdf