جزییات مناقصه و مزایده

P/F: POSITIONER "FOXBORO"

مناقصه

98/030

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

P/F: POSITIONER "FOXBORO"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

P/F: POSITIONER "FOXBORO"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 220.06 d74a8a94-7001-4fd9-ae14-c01b6af6fbec.pdf
آگهی سایت 82.95 2ad658d8-ea06-4464-a744-f7879c9cd87f.pdf