جزییات مناقصه و مزایده

بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/830

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 52.00 81d48505-62bb-4a70-9814-9f240e5e099b.doc
ارزیابی کیفی 498.70 ff190beb-a939-4179-a9d4-ffe5288949e1.pdf
آگهی سایت 618.44 139b17e7-7535-4a89-bc27-8b6b425155f0.pdf