جزییات مناقصه و مزایده

" خرید نازل و شیر تخلیه اتوماتیک"

مناقصه

97/001

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" خرید نازل و شیر تخلیه اتوماتیک"

0 تومان

ریال

داخلی

عادی


 " خرید نازل و شیر تخلیه اتوماتیک"

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 193.50 cf1ec02e-2d2e-48c9-879a-1e9d10348a49.doc
آگهی سایت 80.00 0e72d7db-c9c1-4d37-ae9c-5e47c856e654.doc