جزییات مناقصه و مزایده

LEVEL TRANSMITTER "ENDRESS HAUSER"

مناقصه

97/104

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

LEVEL TRANSMITTER "ENDRESS HAUSER"

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

LEVEL TRANSMITTER "ENDRESS HAUSER"

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 231.95 3c53fa73-1d32-4212-a10e-19dc075da8e3.pdf
آگهی سایت 76.94 9001f743-7493-4b2d-b636-6f1e80b2fe16.pdf