جزییات مناقصه و مزایده

اجرای سایبان دپوی مواد شیمیایی مصرفی واحدهای عملیاتی و محوطه دپوی ضایعات ویژه پالایشگاه سوم (در واحد 146)

مناقصه

3052/97(تجدید)

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

حوزه فعالیت فراخوان

امور پیمان ها

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

اجرای سایبان دپوی مواد شیمیایی مصرفی واحدهای عملیاتی و محوطه دپوی ضایعات ویژه پالایشگاه سوم (در واحد 146)

عنوان اندازه (KB)
فرم های ارزیابی 384.27 165636b5-3449-4f9f-9e32-96ae43a3b378.pdf
آگهی فراخوان 447.00 4df5ed66-5a16-4673-bcbe-f22032f9a458.doc
آگهی روزنامه 54.50 abfe7b9c-7483-421d-b07c-138ff50483dd.doc