جزییات مناقصه و مزایده

تهیه تجهیزات و اجرای شبکه آب آتشنشانی انبارهای متمرکز

مناقصه

97/824

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه تجهیزات و اجرای شبکه آب آتشنشانی انبارهای متمرکز

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تهیه تجهیزات و اجرای شبکه آب آتشنشانی انبارهای متمرکز

عنوان اندازه (KB)
فرم خود اظهاری 100.32 d94495fc-eb93-4303-b3ac-c26c8ff8440f.PNG
آگهی روزنامه 26.13 61ebefc1-145f-41fe-b0d1-ec3d6d7edb78.docx
آگهی سایت 432.17 22d301ff-ec93-43f3-bcaf-625dac5d98f5.docx
استعلام ارزیابی کیفی 146.56 42164f20-45d5-480a-b975-87582cf20d94.docx