جزییات مناقصه و مزایده

CATION RESIN ( 24/000کیلوگرم) و ANION RESIN ( 25/000کیلوگرم)

مناقصه

97/038

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

CATION RESIN ( 24/000کیلوگرم) و ANION RESIN ( 25/000کیلوگرم)

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

 CATION RESIN  ( 24/000کیلوگرم) و ANION RESIN  ( 25/000کیلوگرم)

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 223.12 01546ad0-f147-4028-a523-f3629fca7a88.pdf
آگهی سایت 119.43 35398d9c-c52e-4497-89b7-32cfde2ac2fe.pdf