جزییات مناقصه و مزایده

خرید : Cable

مناقصه

95/009R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید : Cable

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید : Cable

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 251.94 c8af76e0-3963-4208-858b-661cebfff620.pdf
آگهی سایت 100.90 c1f39e83-6854-475e-b334-cf3e6784a95f.pdf