جزییات مناقصه و مزایده

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی/پالایشگاه نهم در نظر دارد پسماند ویژه موجود در محل پالایشگاه نهم از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

مزایده

97/001

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی/پالایشگاه نهم در نظر دارد پسماند ویژه موجود در محل پالایشگاه نهم از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی/پالایشگاه نهم در نظر دارد پسماند ویژه  موجود در محل پالایشگاه نهم  از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.