جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه دوم

مناقصه

99/2073tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه دوم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه دوم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 81.24 32956163-3b93-49db-8e13-a43d38b88851.pdf
آگهی روزنامه 59.89 9804e17c-dcf3-4ba5-93d0-4146f1c802cc.pdf
ارزیابی کیفی 1607.65 2d4a11b3-e17b-42a8-a05c-42e0233d84fd.pdf
آگهی سایت 770.58 298dcfd7-9014-4770-ad4d-7f6952f882b5.pdf