جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه هشتم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/8011

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه هشتم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه هشتم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 274.50 c9a7c4d8-73f8-48cf-911b-f6961bfa65a1.doc
ارزیابی کیفی 850.66 3f2aab3b-3a0d-4f13-8242-61ee42b95ed8.pdf
آگهی سایت 834.77 35a0bb64-1824-40e5-95a0-050733d6543e.pdf