جزییات مناقصه و مزایده

خرید Demister Padاز تولید کنندگان داخلی

مناقصه

99/092

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید Demister Padاز تولید کنندگان داخلی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید Demister Padاز تولید کنندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 171.50 48713d7c-a38c-422e-b7ec-d8f6cf0b287b.doc
آگهی سایت 25.88 02f65b52-7a2d-47f1-b23c-bafcbc7b4105.docx