جزییات مناقصه و مزایده

خرید ELBOW, REDUCER, TEE & FLANGE

مناقصه

99/014R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید ELBOW, REDUCER, TEE & FLANGE

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید ELBOW, REDUCER, TEE & FLANGE         

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 626.14 c677c68b-4d8b-4ea8-86d0-86fc3befae86.pdf
آگهی سایت 815.21 0677cd26-8a86-41b6-8a42-94a8f51c5a60.pdf