جزییات مناقصه و مزایده

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین و اجاره وسائط نقلیه سبک بنزینی و دیزلی با راننده پالایشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/3074

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین و اجاره وسائط نقلیه سبک بنزینی و دیزلی با راننده پالایشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین و اجاره وسائط نقلیه سبک بنزینی و دیزلی  با راننده پالایشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 317.43 0109e2ad-9e39-4b64-845b-91d15ed04a5d.pdf
آگهی روزنامه 278.50 d1cf4071-d670-492a-bb33-f5675f21c2de.DOC
ارزیابی کیفی 324.08 5dde8fd2-9a15-4aac-8aa5-d4db1e79473d.pdf
آگهی سایت 686.24 1a26ee22-305e-4991-8322-7a6c5ff742df.pdf