جزییات مناقصه و مزایده

تعمیر و نگهداری شبکه و تجهیزات و راهبری سرویس‌های ICT ستاد شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/895

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تعمیر و نگهداری شبکه و تجهیزات و راهبری سرویس‌های ICT ستاد شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تعمیر و نگهداری شبکه و تجهیزات و راهبری سرویس‌های ICT ستاد شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 35.18 f5cd3063-0c3e-4be7-a64a-ec61e7b0ac1a.pdf
آگهی سایت 214.17 00a670d8-30b3-4718-bcab-f978795ad960.pdf