جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل کارهای باقی مانده سوله جوشکاری پالایشگاه چهارم

مناقصه

99/4082

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تکمیل کارهای باقی مانده سوله جوشکاری پالایشگاه چهارم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تکمیل کارهای باقی مانده سوله جوشکاری پالایشگاه چهارم

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 277.50 7bf593c3-d941-4389-85d8-fff857421ff7.doc
گزارش شناخت 658.47 72ffc99d-de7f-4b1f-b7db-01fbb813dbbe.pdf
ارزیابی کیفی 1069.55 d0938d1a-ec16-4f30-86c1-a7a3a3d0da88.pdf
آگهی سایت 503.23 fb8f2770-ce44-492e-84c6-a94d72728162.pdf