جزییات مناقصه و مزایده

خرید:PIPE

مناقصه

98/006R10 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید:PIPE

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید:PIPE

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 328.85 1b5c4fd5-15f0-4342-afdd-fe53c087647b.pdf
آگهی سایت 205.44 db997b76-6286-4775-abc8-67dc6ac5a76d.pdf