جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/9031

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 32.56 7de25224-b011-4641-9d21-6f5e0b12efd7.docx
ارزیابی کیفی 412.31 17c4e63c-46a0-4ebb-a00d-c567f8fea7d3.pdf
آگهی روزنامه 276.50 861bc1b6-e059-4783-b0b2-8d3ced6fb0a7.doc
آگهی سایت 463.50 ef297ba7-8518-4ac0-8af8-7d2331120fc2.doc