جزییات مناقصه و مزایده

VALVE

مناقصه

99/007R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

VALVE

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 251.20 05920557-d0bd-477e-b460-45a3f221e7e6.pdf
آگهی سایت 258.45 d9f27866-62df-431c-8f5f-53dd9a28cde3.docx