جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی سایت 1غربی (1A) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/872

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی سایت 1غربی (1A) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی سایت 1غربی (1A)

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 255.70 cffee19f-e0b4-47ef-82a4-cec8993d85cd.pdf
آگهی سایت 1070.96 10eb3ff6-b795-42f5-9893-bbee40d29d57.pdf