جزییات مناقصه و مزایده

تعمیر 31 واحد از منازل سازمانی نشست کرده در منطقه شهید تندگویان مجتمع مسکونی پارس جم

مناقصه

96/802

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تعمیر 31 واحد از منازل سازمانی نشست کرده در منطقه شهید تندگویان مجتمع مسکونی پارس جم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تعمیر 31 واحد از منازل سازمانی نشست کرده در منطقه شهید تندگویان مجتمع مسکونی پارس جم