جزییات مناقصه و مزایده

پروژه برق رسانی به کمپ البرز از شبکه سراسری برق

مناقصه

99/877

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

پروژه برق رسانی به کمپ البرز از شبکه سراسری برق

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

پروژه برق رسانی به کمپ البرز از شبکه سراسری برق