جزییات مناقصه و مزایده

بررسی و مطالعات امکان سنجی، انجام مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه بصورت EPC، مربوط به کاهش گازهای ارسالی به فلر و کاهش انتشار SO2 در پالایشگاه های سایت 1 مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/857

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

بررسی و مطالعات امکان سنجی، انجام مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه بصورت EPC، مربوط به کاهش گازهای ارسالی به فلر و کاهش انتشار SO2 در پالایشگاه های سایت 1 مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

بررسی و مطالعات امکان سنجی، انجام مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه بصورت EPC،

مربوط به کاهش گازهای ارسالی به فلر و کاهش انتشار SO2 در پالایشگاه های سایت 1 مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 171.16 3b6566a6-3181-4da8-97f5-9e28c822154e.pdf
آگهی روزنامه 59.17 0638a86c-53f8-4a96-b2cd-fa9c3c93b431.pdf
ارزیابی کیفی 278.97 3f3c6b2a-70f6-4901-ad84-fdc84de60ce3.pdf
آگهی سایت 161.79 3f724712-b5e3-4993-9526-925588ed8951.pdf