عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
99/002R3 ۱۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
98/857tajdid ۱۷ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/036 ۱۶ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/8007 ۱۶ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/3076 ۱۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/006 ۱۳ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
98/035 ۱۳ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
98/018tajdid ۱۳ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
98/116tajdid ۱۳ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/2075tajdid ۲۰ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/9031 ۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/10008 ۱۵ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/10007 ۱۵ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/005R5 ۱۲ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/001R5 ۱۲ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
98/043R5 ۱۲ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/01R4 ۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/007R10 ۷ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/009R2 ۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/008R2 ۶ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/001R8 ۳ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/2074 ۷ مهر ۱۳۹۹ مناقصه