عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
95/5034-3 tajdid ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/003 ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/019 ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/021 ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/015 ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/004 R9 tajdid ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/830 ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/012 R3 ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/016 ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/003 R1 ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/004 R9 ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/003 R9 ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/002R9 ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/001 R9 ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/001R3 ۹ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/014 ۹ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/159 ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/105 ۹ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/069 ۹ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/5057 tajdid ۴ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/001 ۴ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/067 ۴ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/010 ۴ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه