عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
98/004tajdid ۴ دی ۱۳۹۸ مناقصه
97/018 ۴ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/6028 ۲ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/4070tajdid ۳ دی ۱۳۹۸ مناقصه
97/046 ۲ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/4074 ۳۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/2066 ۷ دی ۱۳۹۸ مناقصه
97/008R9tajdid ۳۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
97/022taidid ۳۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/4072tajdid ۲۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/022R5 ۲۴ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/128 ۲۴ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/011R2 ۲۳ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/062 ۲۱ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/119 ۲۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/837 tajdid ۲۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/838 tajdid ۲۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/2068 ۳۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
97/2058 tajdid ۲۷ آذر ۱۳۹۸ مناقصه