عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
99/031 ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
99/078 ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
99/107 ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
99/037R10 ۹ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
99/036R10 ۹ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
99/035R10 ۹ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
99/026R10 ۹ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
99/021R10 ۹ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
98/016R1 tajdid ۹ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
99/017R2tajdid مناقصه