عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
98/850 ۱۵ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/057 ۱۴ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/009R9 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/008R9 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/007R9 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/006R9 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/075 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/097 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/054 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/074 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/102 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/101 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/851 ۱۰ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
97/2058 ۲۰ مهر ۱۳۹۸ مزایده
98/006R5 ۸ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
96/003R3 ۷ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/089 ۹ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/844 ۱ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/4072 ۲ مهر ۱۳۹۸ مناقصه