عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
98/006R10 ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/019R1 ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/002R9 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/001R9 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/003R5 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/004 ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/011R1Tajdid ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/041 ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
96/003R3 ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/014R1 ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/6027 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/127 tajdid ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/3071 ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه