عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
98/045 ۲۰ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
97/044 ۲۰ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/2061 ۲۶ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/06 R4 ۱۶ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/08R4 ۱۶ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
97/019 ۱۵ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/019 ۱۲ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/038 ۱۲ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/006R1 ۱۲ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/012 ۱۲ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/020 ۹ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/001 R2 ۸ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
97/2060 ۱۵ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/09 R4 ۸ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/007 ۴ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
97/023 ۴ تیر ۱۳۹۸ مناقصه