آرشیو اخبار - 20 مهر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تعمیرات اساسی تجهیزات ثابت در پالایشگاه‌های گازی رو به پایان است

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: تعمیرات اساسی تجهیزات ثابت ما در پالایشگاه‌های گازی رو به اتمام است و در تجهیزات دوار نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ دغدغه کمتری داریم.
۲۰ مهر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰