آرشیو اخبار - 25 فروردین 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سرپرست شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد

با صدور حکمی از سوی معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، سرپرست شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب گردید.
۲۵ فروردین ۱۴۰۱ ۱۹:۱۱