آرشیو اخبار - 10 فروردین 1400

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

کارکنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبی سرباز نظام , کشور و این مجتمع راهبردی هستند.

رئیس عملیات و جانشین حراست مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: کارکنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبی در مسیر شکوفایی و عزت کشور گام برمی‌دارند، ماموریتی را که قانون به آنها واگذار کرده به ‌درستی انجام داده و سرباز نظام و کشور و این مجتمع راهبردی هستند.
۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۴۶