آرشیو اخبار - 02 مهر 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تمرین واکنش در شرایط اضطراری در پالایشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی

به منظور حفظ آمادگی و مواجهه با شرایط اضطراری، تمرین واکنش در شرایط اضطراری سطح B با موضوع حریق در حوضچه Catch Pitپالایشگاه هفتم برگزار گردید.
۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۰۳
صفحه ۱ از ۲