آرشیو اخبار - 24 دی 1399

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان مدیر نمونه صنعت نفت کشور معرفی شد

مدیران، کارمندان (رسمی، قراردادی مدت معین و موقت) و بازنشستگان نمونه صنعت نفت در سال ۱۳۹۸ انتخاب شدند که هادی هاشم زاده فرهنگ، مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی بعنوان مدیر نمونه شرکت ملی گاز ایران انتخاب شد.
۲۴ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۱۱