آرشیو اخبار - 18 تیر 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ثبت 868 هزار و 824 ساعت کارکرد بدون حادثه

مجتمع گاز پارس جنوبی برای دستیابی به پایداری تولید و ایمن در زمینه HSE برنامه مدونی در دستور کار دارد.
۱۸ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۳۹
صفحه ۱ از ۳