آرشیو اخبار - 26 فروردین 1398

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ثبت نام پیمانکاران حاضر در سامانه برگزاری الکترونیکی معاملات ( پیمانه)

رئیس امور پیمانها در مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: ثبت نام پیمانکاران حاضر در سامانه برگزاری الکترونیکی معاملات ( پیمانه) از طریق سامانه موصوف در تارنمای www.SPGC.IR امکان پذیر است.
۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ۱۵:۴۶
صفحه ۱ از ۲