آرشیو اخبار - 25 مهر 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

کارگاه آموزشی، نمایشی ، موسیقیایی و راهکارهای فرهنگی و اجتماعی به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد

کارگاه آموزشی، نمایشی و موسیقایی "راهکارهای فرهنگی، اجتماعی موثر در پایداری خانواده( ویژه خانواده بزرگ گاز ) " روز پنجشنبه 19 مهرماه به میزبانی شهراصفهان برگزار گردید.
۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۰۸:۲۰