آرشیو اخبار - 18 دی 1395

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نشریه داخلی، گامی مؤثر جهت توسعه ارتباطات در سازمان

حسن نوروزی : در عصری که هر لحظه‌اش در گرو تغییرات شگفت انگیز است، ارتباطات حرف اول را می زند. ارتباطات به عنوان یک اصل در همه نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و جزئی از زندگی اجتماعی انسان به حساب می آید. ارتباط جریانی دو طرفه است که طی آن دو یا چند نفر به تبادل افکار، نظرات، احساسات و حقایق می پردازند.
۱۸ دی ۱۳۹۵ ۱۳:۳۹
صفحه ۱ از ۶