مجتمع گاز پارس جنوبی/مدیریت ها/مهندسی سیستمها و بهره‌وری

بیانیه مأموریت واحد «مهندسی سیستم‌ها و بهره‌وری»:

·       هدایت و راهبری مجتمع  در مسیر تعالی سازمانی  و ارتقای بهره‌وری با به‌کارگیری مؤثر نظام‌های مدیریتی

اهم وظایف و مسئولیتهای واحد:

·       مشارکت در سیاست گذاری کلان  و تدوین استراتژی های شرکت در کلیه ابعاد فنی، مالی، اداری، مدیریتی و بازرگانی

·       پایش اجرای استراتژی های شرکت و تهیه گزارشات مدیریتی مرتبط به منظور تصمیم سازی هیئت رئیسه مجتمع

·       سیاست گذاری، استقرار و توسعه مدلهای تعالی سازمانی در سطح شرکت

·       سیاست گذاری، استقرار و نگهداری سیستمهای مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی براساس استانداردهای بین المللی با همکاری واحدهای مرتبط و متولی

·       برگزاری ممیزی های داخلی سیستم مدیریت یکپارچه و نظارت بر رفع عدم انطباقهای حاصل از ممیزیهای داخلی و مستقل و حصول اطمینان از بهبود مستمر سیستمهای مدیریتی IMS

·       برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و پیگیری به منظور اطمینان از اجرای خروجیها و مصوبات این جلسات

·       سیاستگذاری در خصوص نحوه راهبری چرخه مدیریت مدیریت بهره وری در سطح شرکت و پالایشگاههای زیر مجموعه و همچنین نظارت بر حسن انجام فعالیتهای بهبود و ارتقاء سطح بهره وری در سطح شرکت و پالایشگاههای زیر مجموعه

·       پایش عملکرد واحدهای سازمانی براساس میزان دستیابی به اهداف استراتژیک و عملکرد واحدها در مدیریت فرایندهای مرتبط با ایشان و پروژه های بهبود مربوطه