شرح وظایف و مأموریت مدیریت مهندسی:

·       برنامه ریزی و کنترل بودجه های سرمایه‌ای

·       نظارت و ارزیابی بر اجرای پروژه های سرمایه‌ای

·       ارایه خدمات فنی و مهندسی

·       اجرای پروژه‌های مهندسی مشترک و پشتیبانی

·       پایش و نظارت بر فرآیندهای پالایشگاه و کنترل کمیت و کیفیت محصول و مصرف مواد شیمیایی

·       مدیریت اسناد فنی و غیر فنی

·       جمع‌آوری و ارائه گزارشات فنی

·       مدیریتانرژی و کربن در سطح مجتمع

 

اهداف استراتژیک:

·       مدیریت اثربخش پروژه‏های افزایش تولید محصولات کلیدی

·       ارتقای تعالی در مدیریت مهندسی

·       بهینه‌سازی مصرف انرژی و منابع

·       بهبود انطباق کیفی محصولات

·       پشتیبانی مؤثر از بهبود عملکرد محیط زیست مجتمع

·       مدیریت اثربخش پروژه‏های فرآیندی و انرژی

·       اجرای اثربخش پروژه‏های پشتیبانی و زیربنایی مشترک

·       توسعه مدیریت اطلاعات و اسناد فنی

·       برنامه‏ریزی تلفیقی اثربخش مجتمع