شرح وظایف:

توانمندسازی کارکنان از طریق تغییر ساختارهای شناختی، ادراکی، حرکتی، نگرشی و مهارتی کارکنان و به روز نمودن سطح دانش و مهارت کارکنان بر اساس شایستگی‌های شغلی تا در نهایت موجب بهبود عملکرد شده و کارکنان وظایف و مسوولیت‌های شغلی خود را بنحو مطلوب انجام دهند.

 

مأموریت سازمانی:

فراهم نمودن زمینه و بستر علمی و آموزشی لازم جهت ارتقای فرهنگ سازمانی، بروز تحول و رشد و بالندگی سازمانی از طریق ارتقای توانمندی و شایستگی‌های مدیران و کارکنان در تراز جهانی در راستای تحقق مأموریت مجتمع گاز

 

هدف استراتژیک آموزش:

توانمندسازی کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمانی

1- ارتقای سطح دانش و مهارتهای حرفه‌ای مدیران و کارکنان در کلاس جهانی

2- پیشتازی در کیفیت و کمیت آموزش‌های مرتبط با حوزه‌های تخصصی در سطح شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی گاز و وزارت نفت

3- استانداردسازی صلاحیت حرفه‌ای مشاغل رسمی

4- افزایش هوشمندانه دوره‌های آموزشی جدید متناسب با نیازهای آینده شرکت

5- افزایش تنوع روش‌های آموزشی و افزایش روزافزون آموزش‌های مجازی

6- استانداردسازی صلاحیت حرفه‌ای مشاغل پیمانکاری و بهبود وضعیت آموزش پیمانکاران

 

چشم انداز سازمانی:

رقابت پذیری در تراز جهانی و سرآمدی عملیات

 

استراتژی منابع انسانی:

توسعه وتوانمندسازی سرمایه‌های انسانی

 

نگاه استراتژیک آموزش:

توسعه دانش و مهارت کارکنان بمنظورتربیت کارکنان مجتمع به کارکنانی با توانایی بین المللی، تربیت کارکنان دارای زمینه مناسب، به مدیران خلاق و برجسته جهت صدور مدیران پالایشی صنعت نفت و الگوشدن آموزش گاز پارس جنوبی در سطح کشور